Beleidsplan

Beleidsplan 2014

De onderdelen van dit beleidsplan zijn:

 • Burgerweeshuis Tiel in het kort
 • I, de beleidsdoelen
 • II, specifiek voor 2014
 • III, het wettelijke en reglementair vastgestelde kader
 • IV, het financiële kader
 • De structuur en personele samenstelling
 • Beloningsbeleid

Burgerweeshuis Tiel in het kort

Het Burgerweeshuis Tiel is een stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van de Stichting is activiteiten voor en door jongeren te stimuleren en te financieren. Daarbij is de belangrijkste vraag in hoeverre die activiteiten jongeren helpen of stimuleren zich een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Scholing is daarbij natuurlijk van het grootste belang, maar het Weeshuis gaat ervan uit dat het reguliere aanbod daartoe toereikend moet zijn. De stichting heeft ook simpelweg niet de middelen om opleidingen te bekostigen. Dus gaat het om activiteiten die jongeren stimuleren zich te ontwikkelen, die hen voorbereiden om hun plaats in de wereld in te nemen, die wereld te onderzoeken, daaraan een bijdrage te leveren etc. “Zich ontwikkelen” wordt door de Stichting ruim opgevat: door te sporten kun je allerlei competenties verwerven of versterken of juist negatieve eigenschappen kanaliseren in een maatschappelijk geaccepteerde vorm. Alles wat zelfontplooiing, zelfwerkzaamheid, samenwerking en creativiteit stimuleert kan voor financiering door het Weeshuis in aanmerking komen. Het Weeshuis werkt voor jongeren in de gemeente Tiel. Dus voor de kernen Tiel, Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied. Ook projecten voor jongeren in derde wereld-landen die een aantoonbare relatie hebben met Tiel en voor Tielse mensen met een verstandelijke beperking (zonder leeftijdstoets) kunnen voor financiering in aanmerking komen.

I. De Beleidsdoelen

Het bestuur heeft binnen de statutaire doelstelling (zie III, het kader) als doelen gesteld:

 1. Het door stimulering en financiering bevorderen van activiteiten voor en door jongeren in de gemeente Tiel, die bijdragen aan:
 • de maatschappelijke participatie van jongeren
 • de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jongeren
 • en die voor zover mogelijk aansluiten bij het beleid van de gemeentelijke overheid;
 1. Het vermogen in stand te houden (dat bestaat uit voornamelijk onroerende zaken, effecten en liquide middelen) om met de daarmee te genereren opbrengsten activiteiten en projecten voor jongeren en mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Tiel te ondersteunen;
 2. Het, op basis van het in 2012 vastgestelde toetsingskader, daadwerkelijk op aanvraag subsidies te verstrekken voor dergelijke activiteiten en projecten;
 3. Het Weeshuis uit 1904 op een zodanige wijze in bezit en in stand te houden, dat ook daaruit geldmiddelen vrijkomen om aan de primaire doelstelling te voldoen;
 4. Binnen de Tielse samenleving een positief, actief en transparant beeld van de Stichting Burgerweeshuis te bewerkstelligen.

II. Specifiek voor 2014

 1. De binnenkomende aanvragen tweemaandelijks te toetsen en – indien ze voldoen aan het toetsingskader – te honoreren.
 2. De renovatie en verhuur van het Weeshuisgebouw te realiseren.
 3. Het vermogen te beheren op een zodanige wijze dat het op termijn weer komt op het niveau van 2007, daarbij rekening houdend met de geldontwaarding vanaf dat jaar. Het instellen van een jaarlijks subsidieplafond is daarvoor een middel.
 4. Zich verder te oriënteren op welke wijze samenwerking met, afstemming op, of lering trekken uit de werkwijze van organisaties met vergelijkbare of verwante doelstellingen kan bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van de Stichting.
 5. Te bezien in hoeverre statuten en reglementen toe zijn aan een aanpassing aan de maatschappelijke ontwikkelingen rond jongeren en aan het in 2012 vastgestelde Toetsingskader.

III. Het wettelijke en reglementaire kader

De statuten geven het kader aan waarbinnen aanvragen moeten worden beoordeeld. In het huishoudelijk reglement zijn aanvullende bepalingen vastgelegd. Hieronder de relevante artikelen uit de statuten en het huishoudelijk reglement.

Uit de Statuten:

DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk:

1. het behartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen van alle jongeren die in de gemeente Tiel woonachtig zijn en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

2. het scheppen van voorwaarden welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd van jongeren overeenkomende zinvolle levensperiode; en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

MIDDELEN

Artikel 3

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het jongerenwerk in het algemeen;
b. het financieel steunen van instellingen, organisaties en personen die zich geheel of gedeeltelijk direct en indirect met het jongerenwerk bezighouden;
c. het bevorderen van een plaatselijk voorzieningenbeleid voor jongeren, al dan niet in samenwerking met andere instellingen en organisaties op het gebied van de jeugdzorg en aanverwante sectoren; en
d. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Art. 7 lid 15.

Regenten zullen niet tot verlening van steun of subsidie overgaan dan na een schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe te hebben ontvangen, zo mogelijk vergezeld van bescheiden.

Uit het Huishoudelijk reglement:

Artikel 5. Subsidies

5.1 Subsidies kunnen worden verstrekt aan activiteiten voor en door jongeren, en personen met een verstandelijke beperking binnen de gemeente Tiel.
5.2 Subsidies kunnen worden verstrekt aan activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 27 jaar. Voor personen met een verstandelijke beperking geldt geen maximum leeftijd.
5.3 Gezien de weelde in onze gemeente in vergelijking met ontwikkelingslanden kunnen projecten in ontwikkelingslanden voor jongeren worden ondersteund. Er moet dan wel sprake zijn van een directe Tielse relatie, bij voorkeur een ter plaatse werkende Tielse tussenpersoon.
5.4. Scholen hebben van Rijkswege voldoende middelen voor activiteiten ter ondersteuning van hun leerlingen. Behoudens het speciaal onderwijs subsidieert het Burgerweeshuis daarom geen scholen.
5.4 In principe hebben de subsidies geen structureel karakter.
5.5 Als een toegekende subsidie niet binnen één jaar na toekenning is opgevraagd vervalt deze na aanschrijven zonder reactie.

Artikel 8. Diversen

8.1 Ter aanmoediging, als voorbeeld en uit PR overwegingen kan de Weeshuisprijs worden uitgereikt. Deze prijs bestaat uit en geldbedrag en een oorkonde. Er moet dan sprake zijn van een buitengewone prestatie door of voor jongeren. Het is niet de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende prijs is.

IV het financiële kader.

INKOMSTEN EN VERMOGEN

Het vermogen van de Stichting wordt zodanig beheerd, dat daaruit inkomsten worden gegenereerd. Doelstelling is dat zodanig te doen, dat het vermogen toeneemt met het inflatiepercentage en dat het surplus wordt besteed aan stimulering en financiering van jongerenactiviteiten. Dit is een meerjarige doelstelling. Niet in elk jaar lukt dat, omdat dat onder meer afhankelijk is van de aanvragen die worden ingediend, de situatie op de effectenmarkt, het inflatiepercentage, de rentevoet, de waarde en inkomsten vanuit pachtgronden, en de feitelijke verhuurmogelijkheden van het weeshuisgebouw.

In de afgelopen jaren is ingeteerd op het vermogen door twee belangrijke oorzaken:

1. De financiële crisis en de lage rentestanden
2. De leegstand van het weeshuisgebouw door het vertrek van de huurders, door de noodzaak het gebouw aan te passen aan eisen van de tijd, door de problematische markt voor verhuur van kantoor/bedrijfsruimte en de beperkingen van het vigerende bestemmingsplan. Uitgesproken is dat, met inachtneming van een defensief beleggingsprofiel en een subsidieplafond, gestreefd wordt naar het brengen van het vermogen, zoals belegd in effecten en liquide middelen, op het niveau van 2007 plus de geldontwaarding sinds die tijd. Dat is een meerjarendoelstelling en onder meer afhankelijk van de mogelijkheid om het weeshuisgebouw te verhuren. Het subsidieplafond wordt zodanig vastgesteld dat voortzetting van de financiering van jeugdactiviteiten in ten minste hetzelfde volume als in de jaren van 2005 tot 2013 mogelijk wordt gemaakt. Het eigen vermogen (inclusief een herwaarderingreserve) bedraagt per eind 2012 ca. 3,25 miljoen Euro. De samenstelling van het vermogen is af te lezen uit de eveneens op de website gepubliceerde balans. De vermogensbestanddelen zijn:

 • Het weeshuisgebouw t.w.v. ca. 1 miljoen Euro;
 • Pachtgronden t.w.v. ca. 1 miljoen Euro;
 • Effecten t.w.v. ca. tweederde miljoen Euro;
 • Rentegevende spaartegoeden t.w.v. ca. een half miljoen Euro.

WELKE ACTIVITEITEN KUNNEN WORDEN GEFINANCIERD

In 2012 is een Toetsingskader vastgesteld. Dit wordt in een eveneens vastgestelde publieksversie gepubliceerd op het Internet. Doel hiervan is maximale transparantie te realiseren en de financieringsactiviteiten te brengen op het niveau van het subsidieplafond.

Subsidieplafond

Het College van Regenten kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Voor 2013 en voor 2014 is dat vastgesteld op € 30.000. Bij dreigende overschrijding van dat plafond wordt voorrang gegeven aan eerdere ingediende aanvragen die alle gevraagde informatie bevatten en aan activiteiten die het meest aansluiten bij de doelstelling van het Burgerweeshuis.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Deze wordt als onderdeel van de jaarrekening jaarlijks opgesteld door een extern administratie- en accountantskantoor (Van Noord Accountants & Belastingadviseurs Tiel) en door hen voorzien van een samenstellingsverklaring en vervolgens gepubliceerd op deze website.

De structuur en personele samenstelling

De stichting wordt bestuurd door het College van Regenten, dat statutair bestaat uit maximaal 7 leden. Het College van Regenten benoemt uit zijn midden een Dagelijks bestuur, dat bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid

De regenten genieten geen beloning voor hun werk. In december ontvangen zij een forfaitaire vergoeding van Euro 4 per persoon per maand ter bestrijding van alle kosten die samenhangen met het digitaal ontvangen en het printen van de stukken, die alleen digitaal worden verspreid. Reiskosten en de kosten van het deelnemen aan seminars, conferenties etc. kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester. De administrateur ontvangt een netto maandelijkse vergoeding ter grootte van Euro 250 en kan voorts declareren de kosten die hij feitelijk maakt in de uitoefening van zijn functie. Hem worden ter beschikking gesteld de middelen die hij nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren.

Verdient jouw project financiële steun? Laat je aanvraag door ons beoordelen.